Uzņemšana 10. klasē

Madonas pilsētas vidusskolā

uzņem audzēkņus 2019./2020. m.g. 1. – 12. klasē

1.- 9.klasēs – pamatizglītības programmā un speciālās pamatizglītības programmaizglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

No 7. klases iespēja padziļināti apgūt robotiku un programmēšanu

Uzņemšana 10.klasēs sākas no 2019.gada 17. jūnija. (skolas kancelejā)

Skola piedāvā apgūt 3 vidējās izglītības mācību programmas:

 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
 • profesionāli orientētā virziena programma ar  prakses  iespējām uzņēmumu darba vidē. (iespēja iegūt kvalifikāciju “Projektu vadība”);
 • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma ar ievirzi 3D  objektu  veidošanā (iespēja padziļināti apgūt tehnoloģijas, tehnisko grafiku un dabaszinību priekšmetus );

*Skolas audzēkņiem ir iespēja dzīvot labiekārtotā pašvaldības internātā.

*1. -12. klašu skolēniem ir bezmaksas pusdienas un apmaksāti ceļa izdevumi nokļūšanai uz izglītības iestādi.

Vispārizglītojošā virzienā

 • Obligātie priekšmeti
  • Latviešu val.,  literatūra, matemātika, 2 svešvalodas, vēsture, sports, mūzika, politika un tiesības, ekonomika, fizika, ķīmija, bioloģija, informātika.
 • Izvēles priekšmeti
  • kulturoloģija,  ģeogrāfija,  trešā svešvaloda (vācu, krievu) , mājsaimniecība, programmēšanas pamati.

Profesionāli orientētā virziena programmā

 • Obligātie priekšmeti
  • Latviešu val., literatūra, matemātika, 2 svešvalodas, vēsture, sports, politika un tiesības, ekonomika, mājsaimniecība, dabaszinības, vizuālā māksla, informātika.
 • Izvēles priekšmeti
  • kulturoloģija, ģeogrāfija, trešā svešvaloda (vācu, krievu).

Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā

 • Obligātie priekšmeti
  • Latviešu val. , literatūra, matemātika, 2 svešvalodas, vēsture, sports,  ekonomika, programmēšanas pamati, fizika, ķīmija, bioloģija, tehniskā grafika, vizuālā māksla, informātika.
 • Izvēles priekšmeti
  • kulturoloģija, ģeogrāfija, politika un tiesības.

Iestājoties skolā jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums (aizpilda mācību iestādē),
 • apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts,
 • 2018./2019.mācību gada liecība (1.-8.kl.,10.-11.kl.),
 • veselības forma 26,
 • personas lieta.

Skola piedāvā:

 • Mācību priekšmetu „Datorika” 1. – 9. klasei
 • Programmēšanas pamatus un robotikas nodarbības 7. -12. klasei,
 • Iegūt ECDL datorprasmju sertifikātu,
 • 3D  objektu  veidošana,
 • Iespēja iegūt profesiju/kvalifikāciju: projektu vadība,
 • Skolā izveidots Debašu klubs, skolēnu pētnieciskais darbs, mācību uzņēmumi,
 • Skolas telpas piemērotas bērniem ar īpašām vajadzībām,
 • Ir iespēja nodarboties ar ārstniecisko vingrošanu,
 • Plašas iespējas darboties interešu izglītības grupās, mākslinieciskajā pašdarbībā,  u.c,
 • Iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību –pašvaldības finansējums teorijas daļai,
 • Skola nodrošina ar mācību līdzekļiem (grāmatām, darba burtnīcām, dienasgrāmatu).

Skolas tradīcijas

 • Mācību gadu iesākam
  • ar sirsnīgu atkalredzēšanos Zinību dienā,
  • un skolas „samīļošanas” akciju
 • Turpinām
  • ar rudens pārgājieniem,
  • spēka dienu,
  • olimpisko dienu un pusmaratona skrējienu,
  • rudens tirdziņiem Miķeļos un Mārtiņos
 • Sagaidām
  • Valsts dzimšanas dienu ar Tēvzemes nedēļu,
  • klašu parādēm un lāpu gājienu Lāčplēša dienā,
  • olimpisko dienu un pusmaratona skrējienu,
  • skolas prezidenta vēlēšanām un debašu cīņām
 • Jau Ziemassvētki
  • ar svētku koncertu un Zelta un Sudraba liecību izdošanu
 • Februāris atnāk ar
  • projektu nedēļu, mācību priekšmetu olimpiādēm, skolēnu pētnieciskajiem darbiem, svešvalodu nedēļu, mācību firmu aktivitātēm
 • Savstarpējo saprašanos veicina
  • vecāku dienas un konference,
  • olimpiāžu noslēguma vakars,
  • nominācijas „Gada skolēns” izvirzīšana
 • Gandarījumu par padarīto jūtam
  • Žetonu vakarā,
  • Pēdējā zvana dienā,
  • Izlaidumos
 • Cauri visam vijas
  • deju kolektīva, koru, vokālā ansambļa, folkloras kopas „Madaviņa” un mazpulku aktīvā darbība,
  • florbola un volejbola komandu azarts, slēpotāju sasniegumi un ritmikas festivāls
 • Visur ir klāt
  • aktīva skolēnu dome,
  • skolas avīze „Gaitenis”,
  • literārais žurnāls „…padsmit”,
  • Jauno žurnālistu grupa „Atspere”

Skolas administrācija tel.64807546

Dokumenti