Skolēnu dome

Skolēnu dome ir skolēnu institūcija no 5. – 12. klasei, kas līdzdarbojas Madonas pilsētas 1. vidusskolas mācību un ārpusstundu aktivitāšu jomā. To viens vai divi no katras klases uz visu mācību laiku izvirzīti pārstāvji, kuri savukārt ievēl 10 cilvēku aktīvu, kas no sava vidus ievēl Skolēnu domes priekšsēdētāju.

Aktīva sanāksmes notiek vismaz vienu reizi mēnesī.

Dome ir tiesīga ierosināt Skolas Padomei priekšlikumus par izmaiņām Iekšējās kārtības noteikumos, skolēnu tiesībās un pienākumos. Tā ir tiesīga izteikt audzēknim rājienu vai iesniegt skolas direktoram priekšlikumu par audzēkņa sodīšanu, ja tas pārkāpis Iekšējās kārtības noteikumus.

Domes lēmumi attiecas uz katru 5. – 12. klašu skolēnu.

Skolēnu domes galvenie uzdevumi ir būt par starpnieku starp skolas administrāciju un skolēniem, aizstāvēt skolēnu intereses, nosakot arī viņu pienākumus, organizēt skolas sabiedrisko dzīvi, izdot skolas avīzi.