Skolas dokumenti

Darbu un mācību procesu Madonas pilsētas vidusskolā, reglamentē vairāki dokumenti:

 1. Mācību procesa organizēšanas kārtība nosaka Madonas pilsētas vidusskolas mācību kārtību, izglītojamo mācību darbu mājās, rakstu darbu pārbaudi un vērtēšanu.

 2. Iekšējās kārtības noteikumi nosaka Madonas pilsētas vidusskolas iekšējo kārtību, dienas režīmu, izglītojamo pienākumus un tiesības, viņu drošību Vidusskolā un rīcību ekstremālās situācijās.

 3. Izglītojamo personu datu apstrādes un aizsardzības kārtība.

 4. Kārtība, kādā izskata skolēnu pārkāpumus, nodarījumus.

 5. Madonas pilsētas vidusskolas pašvērtējumi:
  1. 2019. gada augusts
  2. 2020. gada septembris
  3. 2021. gada decembris