Skolas dokumenti

Darbu un mācību procesu Madonas pilsētas vidusskolā, reglamentē vairāki dokumenti:

 1. Mācību procesa vērtēšanas kārtība nosaka Madonas pilsētas vidusskolas mācību kārtību, izglītojamo mācību darbu mājās, rakstu darbu pārbaudi un vērtēšanu.

 2. Iekšējās kārtības noteikumi nosaka Madonas pilsētas vidusskolas iekšējo kārtību, dienas režīmu, izglītojamo pienākumus un tiesības, viņu drošību Vidusskolā un rīcību ekstremālās situācijās.

 3. Izglītojamo personu datu apstrādes un aizsardzības kārtība.

 4. Kārtība, kādā izskata skolēnu pārkāpumus, nodarījumus.

 5. Kārtība par direktora, pedagogu un citu darbinieku rīcību, ja tiek konstatēta fiziska, emocionāla vai seksuāla vardarbība pret izglītojamo, un rīcība izglītojamā agresīvas  un citu cilvēku cieņu aizskarošas uzvedības gadījumā.

 6. Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas.

 7. Madonas pilsētas vidusskolas attīstības plāns 2022.-2025.gadam
 8. Madonas pilsētas vidusskolas pašvērtējumi:

  1. 2019. gada augusts
  2. 2020. gada septembris
  3. 2021. gada decembris
  4. 2022. gada oktobris