Par skolu

Skola dibināta 1908. gadā

Vidusskolas administrācija

Direktore
Inese Strode
Direktora vietnieks izglītības jomā 1. – 4. klasēs
Arnita Krīgere
Direktora vietnieks izglītības jomā 5. – 12. klasēs
Lidija Butlere
Direktora vietnieks audzināšanas jomā
Rudīte Zauska
Direktora vietnieks sporta jomā
Aleksandrs Krauklītis
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā
Edgars Avišāns

Atbalsta personāls

Sociālais pedagogs
I. Bērziņa
Psihologs
I. Vaniņa, E. Ābola
Logopēds
G. Zeltiņa
Speciālais pedagogs
V. Svilāns
Medmāsa
S. Trokša

2017./2018. m. g.

1017
Skolēnu skaits
46
Klašu komplekti
107
Pedagogu skaits
52
Tehniskie darbinieki

Skolas vīzija

 • Augstas kultūras skola, kas nodrošina iespējas harmoniskas personības attīstībai.

Skolas mērķi

 • Koncekventa mācību priekšmetu standartu realizēšana visās klašu grupās.
 • Skolēnu pašaudzināšanas veicināšana.
 • Mūsdienu informācijas tehnoloģiju efektīva izmantošana skolas darbā.

Skolas uzdevumi

 • Nodrošināt katram skolēnam iespēju:
  • Nodrošināt katram skolēnam iespēju:
 • Veikt mācību procesa pilnveidošanu:
  • Veikt mācību procesa pilnveidošanu:
  • Veikt mācību procesa pilnveidošanu:
 • Pilnveidot audzināšanas darbu:
  • Pilnveidot audzināšanas darbu: