Par skolu

Skola dibināta 1908. gadā

Vidusskolas administrācija

Direktore
Inese Strode
Direktora vietnieks izglītības jomā 1. – 4. klasēs
Arnita Krīgere
Direktora vietnieks izglītības jomā 5. – 12. klasēs
Lidija Butlere
Direktora vietnieks audzināšanas jomā
Rudīte Zauska
Direktora vietnieks sporta jomā
Aleksandrs Krauklītis
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā
Edgars Avišāns

Atbalsta personāls

Sociālais pedagogs
I. Bērziņa
Psihologs
I. Vaniņa, E. Ābola
Logopēds
G. Zeltiņa
Speciālais pedagogs
V. Svilāns
Medmāsa
S. Trokša

2019./2020. m. g.

985
Skolēnu skaits
42
Klašu komplekti
98
Pedagogu skaits
52
Tehniskie darbinieki

Skolas vīzija

 • Augstas kultūras skola, kas nodrošina iespējas harmoniskas personības attīstībai.

Skolas mērķi

 • Koncekventa mācību priekšmetu standartu realizēšana visās klašu grupās.
 • Skolēnu pašaudzināšanas veicināšana.
 • Mūsdienu informācijas tehnoloģiju efektīva izmantošana skolas darbā.

Skolas uzdevumi:

 • Nodrošināt katram skolēnam iespēju: gūt kvalitatīvas zināšanas, attīstīt savas iespējas un talantus
 • Nodrošināt katram skolēnam iespēju: vecināt izpratni un atbildību par saviem pienākumiem un tiesībām,sasniegumiem,pašaudzināšanā un karejas izaugsmē.
 • Veikt mācību procesa pilnveidošanu: Stiprinot skolēnu patriotismu, iesaistoties starptautiskos projektos;
 • Veikt mācību procesa pilnveidošanu: Valsts pamatīzglītības un vidējās izglītības standartu realizācija, īpaši dabaszinību cikla mācību priekšmetos;
 • Veikt mācību procesa pilnveidošanu: Izmantojot IT skolēnu praktiski pētnieciskajos darbos;
 • Pilnveidot audzināšanas darbu: Veicot skolēnu izpēti, mudinot skolēnus pilnveidot sevi;
 • Pilnveidot audzināšanas darbu: Piedaloties labdarības un brīvprātības pasākumos.